Top

ПРОЕКТ: BG051РО001-7.0.07-0036 „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във Вашето бъдеще!

Процедура: BG051PO001-7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 1” - ФАЗА 2 Приоритетна ос: 7 : Транснационално и междурегионално сътрудничество Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

Продължителност: 24 месеца (от 01.06. 2013 до 31.05.2015)

Бюджет: 192 860 лева (100% безвъзмездна финансова помощ)

Договор: BG051РО001-7.0.07-0036-С0001 от 16.04.2013 г. 
Бенефициент: Икономически университет - Варна 
Партньори: 
Варненска Търговско Индустриална Камара 
Университет „Лучан Блага” - Сибиу, Румъния            

Основна цел:
Основна цел на проекта е да допринесе за активното включване на младежи на пазара на труда и тяхната социална интеграция чрез изграждане на устойчива иновативна партньорска мрежа университет – бизнес.

Специфични цели:
 1. Да се създадат условия за ефективно и ефикасно управление и публичност на проекта
 2. Да се създадат условия за професионална реализация и социално включване на 36 студента и 20 младежи на възраст до 29 години, завършили ИУ-Варна, които са безработни или работещи не в съответствие със своето образование и квалификация чрез предоставяне на достъп и обучение за работа с иновативната електронна платформа.
 3. Да се проучат, анализират минимум 10 европейски практики в областта на социалното взаимодействие между университет, младежи и бизнес организации, с оглед повишаване на заетостта и реализиране потенциала на завършилите студенти и последващо адаптиране и внедряване в платформата в ИУ-Варна.
 4. Да се разработи, апробира и изгради устойчива иновативна партньорска мрежа университет – бизнес, в качеството й на социална иновация в областта на търсене на нови механизми за социално включване на младежите, като се участват активно поне 18 академични преподаватели, 10 заети лица в браншови организации и 10 лица, заети в предприятия.
 5. Да се популяризират предимствата на мрежата за поддържане на социален диалог университет – бизнес, както и по-интензивно социално включване и осигуряване на повече възможности за младите хора в образованието и пазара на труда.